Osby Näringslivs yttrande över ”Handelsutredningen för Lars Dufwa"

Osby Näringslivs styrelse har i skrivelse till Osby kommun yttrat sig över ”Handelsutredningen för Lars Dufwa". Läs hela yttrandet här.

Osby Näringslivs ekonomiska förening har tagit del av utredningen och vill lämna följande synpunkter:

1.    Vi tycker att det generellt sett är en bra utredning baserad på fakta och utförd av en aktör med stor erfarenhet.

2.    Vi noterar att utredningen bekräftar flera av våra synpunkter som framförts i samband med centrumplanen:
-    Att många kunder attraheras av en god tillgänglighet. 45 % av befolkningen bor inte ens i tätorten. Även det faktum att vi har många äldre måste beaktas. Dessa och flera andra har inte tillgång till bil och krav på kollektiva transportmedel ut till externcentrat kommer sannolikt att komma. Bilberoendet måste i större utsträckning beaktas i den centrumplan som just nu utarbetas.
-    Vikten av samverkan mellan kommunen, fastighetsägare och näringslividkare och att försöka ta fram en gemensam vision mellan parterna. Detta måste gälla det fortsatta arbetet med centrumplanen. Vårt förslag med partergrupper borde fortsätta och intensifieras.
-    Vikten av att förstå och lyssna på människorna då det är människorna som utgör platsens identitet. Det fortsatta arbetet med centrumplanen måste som vi tidigare påpekat bättre förankras bland kommuninvånarna.
-    Det finns inget skäl att avvakta med centrumplanen. Tvärt om pekar utredningen på vikten av att arbetet med centrumplanen fortsätter. Vi ser gärna att arbetet prioriteras.

3.    Vi delar också till stora delar utredningens synpunkter på externhandeln:
-    Generellt sett får Osby positivt omdöme för sin centrumhandel. Det finns också fler affärer i Osby än i Älmhult och Broby. Detta måste vi vara rädda om! Etablering av externcentra riskerar att slå sönder centrum.
-    Vikten av att externhandel inte ska utformas så det konkurrerar med Centrumhandel. I utredningen pekas på avskräckande exempel, där centrumhandeln blivit starkt lidande. Välas påverkan på centrumhandeln i Helsingborg används som ett exempel.
-    Osby näringsliv delar även utredningens uppfattning att externetablering av dagligvarubutik skulle få förödande konsekvenser för centrumhandeln. Därför måste vid en eventuell etablering av ett handelsområde, dagligvaruhandeln undantas i planbestämmelserna och inte tillåtas. I Hässleholm tilläts dagligvaruhandel i externläge vilket ledde till att dagligvaruhandeln i centrum stängdes ner. Detta har fått förödande konsekvenser för bl.a. äldre och de utan bil.
-    Utredningen pekar mycket riktigt på att det aktuella området inte är optimalt utan borde ligga andra sidan rondellen närmare avfarten till Osby och väg 15. Om man nu ska bygga ett externcentrum borde man välja det optimala läget och inte välja ett område bara för att det ägs av kommunen.

4.    Utöver det som framkommit i handelsutredningen vill vi framföra följande:
-    Vi tror att många av de som idag bor i kommunen, utöver Kristianstad och Hässleholm, även väljer Väla eller Malmö för sina inköp av sällanköpsvaror. Man ser detta som en fritidsaktivitet och en upplevelse. Dessa kunder kommer sannolikt att fortsätta med dessa resor och inköp. Detta har inte beaktats i utredningen och påverkar beräkningen av underlaget för externetableringen.
-    Många av butikerna i Osby är lokalägda, vilket bekräftas i utredningen. Det finns ett utrymme för fler nationella kedjor. Vi borde tillsammans aktivt, med utredningen som underlag, arbeta för att fler nationella kedjor etablerar sig i Osby.
-    Utredningen föreslår att externhandeln främst inriktas på elektronik, sport, snabba restauranger/kaféer och gör det själv eftersom detta kompletterar befintlig centrumhandel. Dessa branscher är underrepresenterade i kommunen idag och skulle om de etableras kunna komplettera befintligt utbud. Vi vill dock påpeka att kommunen inte kan styra utbudet av sällanköpshandel utan etableringarna kan mycket väl ske inom andra områden som kan slå hårt mot sällanköpshandel i centrum.
-    I utredningen beräknas ett externområde behöva ca 20 000 kvm försäljningsyta. Det är ett för Osby mycket stort komplex, samtidigt som vi förstår att det krävs en viss storlek för att få attraktionskraft och lönsamhet. Risken är stor att etableringarna misslyckas med följd att det står tomma lokaler som ger ett negativt intryck av kommunen.
-    Vi tror inte att enskilda butiker eller ens butikskedjor kan skapa ett framgångsrikt externcenter. Det krävs att någon tar ett helhetsansvar för centrats planering, byggande, marknadsföring, butiksmix, öppettider etc. Till detta behövs ett kapitalstarkt, kunnigt och erfaret företag som kan bygga och driva externcentrat. Exempelvis företag som Steen & Ström, C4 Shopping och Ikano Fastigheter. Information om att något sådant företag visat intresse har vi inte.
-    Utredningen saknar uppgifter om kommunens och därmed skattebetalarnas kostnad för en etablering av ett nytt handelsområde. Detta har inte heller legat i utredarnas uppdrag. Det kommer dock kostnader för planläggning, vägar, väganslutningar, markberedning, el, vatten- och avloppsledningar, fibernät, etc. Det är inte realistiskt att tro att en ny aktör står för alla dessa kostnader. Det är svårt att ta ställning till projektet utan att veta vilka kostnader som detta medför för skattebetalarna.
-    Vi vet att det finns butiksägare som är villiga att investera i centrum. Med tanke på osäkerheten om externhandel har man dock valt att avvakta kommunens fortsatta hantering. Det är därför viktigt att denna osäkerhet undanröjs och förutsättningarna för centrumhandeln snarast klarläggs. Om det drar ut på tiden finns risk att investeringsviljan avtar.

5.    Rekommendation
Oavsett vilka beslut som fattas av kommunen angående externhandel är det viktigt att satsningen på Osby centrum snarast fortsätter och intensifieras. Ett trevligt centrum och en framgångsrik centrumhandel gynnar kommuninvånarna.Beträffande etablering av externhandel är det stor osäkerhet i vilka konsekvenser detta får för centrum. Projektet är som utredningen konstaterar förenat med stora risker och vem som etablerar sig på området är avgörande. Det är vidare inte utrett vilka kostnader som drabbar kommunen och därmed kommuninvånarna vid en etablering av externhandel. Innan beslut tas och innan vi kan ta ställning till projektet måste i vart fall kostnaderna utredas. Oavsett kostnaderna är det dock vår uppfattning att det med hänsyn till konsekvenserna för bl.a. centrumhandeln, de äldre och de utan bil, i planbestämmelserna klart ska framgå att dagligvaruhandel inte är tillåten.

Osby 2016-06-27
Styrelsen för Osby Näringsliv
Lars Ericsson
ordförande

onsdag, 06 juli 2016

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Kommunal upphandling

Aktuella upphandlingar i Osby kommun.

Se lista över pågående upphandlingar.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Forsgatan 3
Postadress: Forsgatan 3, 283 36 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.